استفاده از سازه به عنوان پوشش

پوشش:

در هندسه سازه و متریال تولیدی ارتفاع گام، فاصله عرضی گام، ضخامت، و طول ورق ها قابل تغییر است،لذا برای پوشش نیز از ان استفاده میشود.طول ورق پوششی را به فاصله عرض دهانه در نظر گرفته و باتوجه به نحوه استقرار پنل ها بر روی همدیگر و مونتاژ باپیچ به فواصل کمتر از 20سانتی متر سازه کاملا آب بند بوده و ضمانتنامه و خدمات سازه پس از اجرا در اختیار مالک قرار میگیرد.