ایجاد بازشو در سازه

امکان ایجاد بازشو مطابق با استاندارد در چهار وجه سازه ، قابلیت نصب تهویه و سیستمهای بردبان