بارگذاری سازه

برای مکانهایی که نیاز به پوشش بام دارند و یا تدابیربام سبز برای ان اندیشیده شده است.

بارگذاری:

سازه بر اساس ایین نامه های (نیروی زلزله 2800 ، بارگذاری بار باد و برف، ایین نامه فولاد، ایین نامه بتن)ایران،  AISC امریکا وبا نرم افزای های تحلیلی مورد استفاده عمرانی و مکانیکی انالیز و طراحی میشوند، متعاقبا دفترچه محاسبات سازه تنظیم و ارایه میگردد.