جابجایی سریع سازه

میتوان سازه هایی را که با عرض دهانه کوچک هستند را به صورت یکجا و در صورتی که طول سازه ایجاد محدودیت نماید به صورت دو مرحله ای جابجا نمود.

این نوع سازه کاملا با پیچ و مهره اجرا میشوند،لذا میتوان در صورت تمایل به جابجایی با کمترین زمان و هزینه ممکن سازه را باز نموده و در محل ثانویه مونتاژ و نصب نمود.