سازه نوع Q

سوله نوعQ

دهانه ی بسیار بزرگ این سوله،با توجه به عدم نیاز به هیچ گونه ستون یا نگهدارنده ای در کل دهانه،جهت سالن فرودگاه ها،برای اشیانه هواپیما،اشیانه نظامی،سالن نمایشگاه های بسیار بزرگ،مجموعه های بزرگ ورزشی،سوله های صنعتی و استخرهای سرپوشیده اجرا میشود.

حد اقل و حد اکثر ابعادی که با توجه به ایین نامه طراحی برای سازه مدل Q در نظر گرفته شده است:

هر کدام از بعد سازه (اعم از طول،عرض و ارتفاع) در بازه تعریف شده ، با توجه به نیاز مشتری میتواند تغییر کند.

سوله تیپ  Q عرض دهانه

متر(M)

حداقل و حداکثر ارتفاع  مجاز  از روی دیواره تا تاج دهانه                                                    متر(M) توضیحات
1 2 0.20       –      1.00 1.در تمامی ایتم ها ارتفاع دیواره برابر صفر در نطر گرفته میشود.
2 5 0.50       –      2.50
3 10 1.20       –      5.00
4 15 1.10       –      5 .00
5 20 2.00        –     7.00
6 25 3.50       –      10.00
7 30 5.25       –      12.50
8 35 10.50     –      17.50
9 40 12.00     –      20.00
10 50 15.00     –      25.00
11 60 19.50     –      30.00
12 70 24.50     –      35.00
13 80 28.00     –      40.00
14 85 29.75     –      42.50

در کلیه تیپ ها اجرا در طول سازه محدودیتی ندارد.

نوشته شده:شرکت سوله سازی عمران مومان