سازه نوع R

سوله مدلR   :

بدون خرپا،بدون ساپورت و بدون ستون در دهانه های بزرگ و کوچک بر روی طبقات اجرا میشود.

کاربرد سوله مدل R اکثرا برای سالن صنعتی،انبار کشاورزی،انبارمواد شیمیایی،انبار لوله واتصالات وکاربری هایی که نیازمند فضای زیادی می باشند،مورد استفاده قرار میگیرد.

حد اقل و حد اکثر ابعادی که با توجه به ایین نامه طراحی برای مدل R در نظر گرفته شده است:

هر کدام از بعد سازه (اعم از طول،عرض و ارتفاع) در بازه تعریف شده ، با توجه به نیاز مشتری میتواند تغییر کند.

سوله تیپ  Q عرض دهانه

متر(M)

حداقل و حداکثر ارتفاع  مجاز  از روی دیواره تا تاج دهانه                                                    متر(M)        توضیحات
1 2 0.20       –      1.00 1.در تمامی ایتم ها ارتفاع دیواره برابر فصر در نطر گرفته میشود.

2.تیپ R با دیواره بتنی یا فلزی در ارتفاع پیشنهادی از طرف کارفرما و یا بر روی طبقات بتنی یا فلزی طبق ایین نامه محاسبه و اجرا میگردد.

2 5 0.50       –      2.50
3 10 1.20       –      5.00
4 15 1.10       –      5 .00
5 20 2.00       –      7.00
6 25 3.50       –      10.00
7 30 5.25       –      12.50
8 35 10.50     –      17.50
9 40 12.00     –      20.00
10 50 15.00     –      25.00
11 60 19.50     –      30.00
12 70 24.50     –      35.00
13 80 28.00     –      40.00
14 85 29.75     –      42.50

در کلیه تیپ ها اجرا در طول سازه محدودیتی ندارد.

نوشته شده:شرکت سوله سازی عمران مومان