سازه نوع T

سازه مدل :

تیپ 2/1 قوسی برای رستوران ها،مراکز خرید، مغازه ها،منازل مسکونی،کلینیک ماشین،تعمیرگاه ها،که در طول سازه باز شوهایی با ارتفاع زیاد در نظر گرفته شده اجا میشود.

حد اقل و حد اکثر ابعادی که با توجه به ایین نامه طراحی برای سازه مدل T در نظر گرفته شده است:

هر کدام از بعد سازه (اعم از طول،عرض و ارتفاع) در بازه تعریف شده ، با توجه به نیاز مشتری میتواند تغییر کند.

سازه تیپ  T عرض(دهانه)

متر(M)

حداقل و حداکثر ارتفاع  مجاز  از روی دیواره تا تاج دهانه                                                    متر(M) حداقل و حداکثر ارتفاع  دیواره سازه    متر(M) حداقل و حداکثر ارتفاع  مجاز  از کف تا تاج دهانه          متر(M)        توضیحات
1 2 0.20       –      1.00        15 15.20   –   16.00
2 5 0.50       –      2.50        15 15.50   –   17.50
3 10 1.20      –      5.00        15 16.20   –   20.00
4 15 1.10      –        5 .00 12 13.10   –   17.00
5 20 2.00      –      7.50 12 14.00   –   19.00
6 25 3.50      –      10.00 12 15.50   –   22.00
7 30 5.25      –      12.50         10 15.25   –   22.50
8 35 10.50    –      17.50         8 18.50   –   25.50
9 40 12.00   –      20.00         5 17.00   –   20.00
10 50 15.00   –      25.00          5 20.00   –   25.00

در کلیه تیپ ها اجرا در طول سازه محدودیتی ندارد.

نوشته شده:شرکت سوله سازی عمران مومان