سازه نوع X

سازه مدلX   :

فرم معماری و فضای داخلی زیبای سازه و سهولت جابجایی کل سازه در یک مرحله،بالاترین انعطاف را در سازه ها به خود اختصاص داده است.

حد اقل و حد اکثر ابعادی که با توجه به ایین نامه طراحی برای مدل X در نظر گرفته شده است:

هر کدام از بعد سازه (اعم از طول،عرض و ارتفاع) در بازه تعریف شده ، با توجه به نیاز مشتری میتواند تغییر کند.

سازه تیپ  X عرض(دهانه)

متر(M)

حداقل و حداکثر ارتفاع  مجاز  از روی دیواره تا تاج دهانه

متر(M)

حداقل و حداکثر ارتفاع  دیواره سازه    متر(M) حداقل و حداکثر ارتفاع  مجاز  از کف تا تاج دهانه

متر(M)

توضیحات
1 2 0.20      –      1.00 15 15.20   –   16.00
2 5 0.50      –      2.50 15 15.50   –   17.50
3 10 1.20      –      5.00 15 16.20   –   20.00
4 15 1.10      –      5 .00 12 13.10   –   17.00
5 20 2.00      –      7.50 12 14.00   –   19.00
6 25 3.50      –      10.00 12 15.50   –   22.00

در کلیه تیپ ها اجرا در طول سازه نامحدود است.

نوشته شده:شرکت سوله سازی عمران مومان