سازه های ترکیبی

در صورتی که یک مجموعه (مانند کارخانجات مجموعه های ورزشی و. . .) با قسمت های مختلف باشد، میتوان برای هرکدام از قسمتها، سازه ای از انواع مختلف ان در نظر گرفت و با در کنار هم قرار دادن سازه ها راههای ارتباطی ان را طراحی کرد.