سوله سبک

سازه های خود نگهدارنده(سوله تمام پوششی و بدون ستون قوسی)

سوله تمام پوششی بدون ستون قوسی تحت عنوان سازه های خود نگهدارنده شناخته شده است.این سوله ها از ورق گالوانیزه سرد نورد شده با اشکال هندسی مختلف در طول نامحدود و دهانه 86 متر بدون ستون و بدون خرپا اجرا میگردد. سوله درتیپ های متنوع با توجه به سلیقه مشتری می تواند طراحی و تولید گردد.

سرعت فوق العاده سریع این سوله ها ، با اجرای 1000 متر مربع در ده روز این امکان را به کارفرما جهت پیشبرد اهداف خود میدهد تا زمان بهره برداری از پروژه را به حداقل زمان ممکن برساند . همچنین در راستای توجیه اقتصادی سازه ، به دلیل گستردگی بار بر روی سطح زمین ، حجم بتن و فولاد مصرفی فونداسیون سازه  را 50درصد نسبت به سوله وسازه های سنتی کاهش می دهد.

سوله تمام پوششی خود نگهدارنده ، ضمن پایداری در مقابل بارهای جانبی( ائم از بار برف ، باد و زلزله و . . .) پوشش دیواره ها و پوشش سقف را نیز در خود جای داده است ، که این سوله نوین هزینه مالی و زمانی را در تقابل با سازه های سنتی به کمتر از 50 درصد نیز رسانده است.

سوله بدون ستون قوسی ابتدا در کارخانه در تعداد قطعات و برشهای متعدد تولید و ساخته میشود،سپس قطعات تولید شده همراه با کارگروه فنی و اجرایی به محل نصب اعزام میگردد .

این سوله به دلیل تولید تمامی قطعات در کارخانه نیاز به فضای زیادی در محل پروژه ندارد ،لذا بعد از اعزام به محل پروژه به صورت یکپارچه در امده و در هر زمان میتوان سازه را با کمترین هزینه و زمان ممکن به جای دیگری انتقال داد.

سازه بر اساس ایین نامه های (نیروی زلزله 2800 ، بارگذاری بار باد و برف، ایین نامه فولاد، ایین نامه بتن)ایران، AISC امریکا و با نرم افزای های تحلیلی مورد استفاده عمرانی و مکانیکی انالیز و طراحی میشوند، متعاقبا دفترچه محاسبات سازه تنظیم و ارایه میگردد.

سازه نوین قوسی مورد تایید موسسات

Special Weapons Testing Laboratory Air Force

  • Texas Tech University’s Wind Engineering
  • Research Center

و توسط شرکتهای مهندسی

                    U.S. Air Force

                              U.S. Navy

                              U.S. Army Corps of Engineers

                                 NASA

ارزیابی و تایید گردیده است.                            نوشته شده:شرکت سوله سازی عمران مومان