سوله صنعتی با جرثقیل

سوله ها و سالن های صنعتی که نیاز به جرثقیل سقفی دارند.

در بخش سوله سازی درسال های نه چندان دور برای پوشش دهانه های بزرگ در ساختمان های مورد اشاره از سازه هایی به صورت خرپا استفاده می شد.لیکن امروزه استفاده از قاب ها با مقاطع متغیر و اتصالات ممان گیر در ساخت سوله های صنعتی بسیار متداول است.

این سازه ها با محاسبات و طراحی تخصصی و دقیق برای سوله های صنعتی با کاربرد جرثقیل های سقفی برای جابجایی اشیاء سنگین در جهات طولی و عرضی  مورد استفاده قرار میگیرد که فاکتورهای مهمی در طراحی دخیل هستند و بی توجهی به آنها می تواند هم هزینه گزافی را به سازنده تحمیل کند که صرفه اقتصادی را زیر سوال میبرد و هم ممکن است نتیجه معکوس داده و سبب تضعیف و ناپایداری سوله گردد.

به بیان ساده تری میتوان گفت ، اگر طراح در طراحی سوله دقت کافی ننماید یا المان های سوله ضعیف طراحی شده و پایداری لازم را تامین نمی کند یا سازه بیش از حد آیین نامه ای تحمل بار می نماید و المان ها آنقدر حجیم طراحی گردیده که هزینه های گزافی را متحمل سازنده می نماید.

نوشته شده:شرکت سوله سازی عمران مومان