تولید و نصب سازه بدون ستون

مرحله اول:

پس از دریافت اطلاعات کامل پروژه از کارفرما طراحی معماری سازه و محاسبات سازه توسط تیم مهندسی تحلیل و بررسی ، ضمن ارائه نقشه های اجرایی متعاقبا دفترچه محاسبات صادر میشود.

1.2
1.1

مرحله دوم:

در این بخش قطعات سازه در کارخانه تولید ، سپس متریال تولیدی به همراه کارگروه فنی ، اجرایی به محل پروژه اعزام میگردد.

2.1
2.2

مرحله سوم:

در محل پروژه پنل ها در هر قوس ، در سه ردیف (تا ارتفاعی که نیروهای اجرایی بتوانند به سهولت قطعات را روی هم قرار دهند) مونتاژ میشود.

3.1
3.3

در زمان مونتاژ اورلب ها از پنل تاج به سمت پنل های پایینی به طول 25 سانتی متر بر روی هم قرار میگیرند.

4

در محل اورلب های عرضی 12 عدد پیچ و مهره نمره 10 از جنس فولاد سخت قرار میگیرد.

5

در اورلب های طولی پیچ های فولادی نمره 8 به فواصل 17.5 سانتی متر از هم قرار میگیرد.

6

لازم به ذکر است ، به کمک نوار های درزگیر در محل اورلب های طولی ، بین ردیف ها  جهت اطمینان از آب بندی قرار داده میشود.

7

این قوس های سه تایی تا تکامل پنل های سازه تکثیر خواهد شد.

همزمان با مونتاژ پنل ها اجرای ریل سازه نیز انجام و توسط اتصال های طراحی شده به بیس پلیت فونداسیون فیکس میشود.

9

مرحله چهارم:

حال میتوان اولین قوس را در ابتدای سازه نصب کرد.

پنل ابتدایی بعد از گونیا و شاغول شدن در محل خود قرار میگیرد و با تاندون های کششی یا داربست فیکس میشود.

10.2
10.1

سپس پنل های دیگر را به همین روش نصب و اجرا میکنیم تا کار نصب سازه به پایان برسد. باید توجه داشت که پنل ها هنگام نصب ، به صورت موقت با تعدای پیچ اتکا پیدا کرده و متعاقبا باید تکمیل پیچ و مهره و دوخت پنل ها به یکدیگر به صورت کامل انجام پذیرد.

11

مرحله پنجم:

پس از دوخت کامل سازه و تکمیل پیچ و مهره ها ، جهت حصول اطمینان ، سازه  با آب فشار قوی تست می شود.

مرحله نهایی:

با اتمام سازه بدون ستون عملیات زیر سازی و پوشش ورودی و پشت سازه اجرا میشود. عملیات پوشش یک طرف سازه بیستون را میتوان همزمان با نصب و دوخت به پایان رساند.

12